Sport is in de eerste plaats plezier en ontspanning. VV Spui wil dat ieder lid en iedere bezoeker zich welkom en thuis voelt -ongeacht achtergrond. Met respect voor elkaar, voor de tegenstander en voor de wedstrijdleiding, maar ook voor de accommodatie en de omgeving. We hebben binnen de vereniging afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan; het bestuur kan eventueel maatregelen nemen tegen leden en bezoekers die zich niet aan de gedragsregels houden.

Welke afspraken gelden?

Kantine en accommodatie

 1. Richt geen vernielingen aan.
 2. Ontvreemd geen materialen van de club of andermans spullen. Berg tijdens wedstrijden de teamspullen op in een kluis in de bestuurskamer.
 3. Wees zuinig op accommodatie en materialen.
 4. Het is niet toegestaan het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, met uitzondering van sleutelhouders.
 5. Laat kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden netjes achter. Gooi afval in vuilnisbakken.
 6. Kom niet met voetbalschoenen aan in de kantine.
 7. Gebruik geen alcoholische drank op en rond de velden. Glaswerk is niet toegestaan op en rond de velden. De KNVB ziet hier op toe en beboet de vereniging bij overtreding.
 8. In de kantine, de kleedkamers en overige ruimtes geldt een rookverbod. Dat is bij wet vastgelegd. Het rookverbod geldt altijd -ook buiten openingstijden. Op overtreding staat een wettelijke boete van € 600; de overtreder betaalt.
 9. Op het gehele sportcomplex geldt een verbod op het gebruik van soft- en of harddrugs. Na eerste eerste waarschuwing volgt bij een hernieuwde overtreding schorsing van twee weken, bij voortgaande herhaling kan het bestuur betrokkene(n) als lid van de vereniging royeren.
 10. Denk na bij het gebruik van alcoholische dranken. Wees je bewust van mogelijke gevolgen van drankgebruik in het verkeer. Verkoop van alcoholische drank aan jongeren tot 18 jaar is bij wet verboden.
 11. Het bestuur en de barvrijwilligers zijn gerechtigd verkoop van alcoholische dranken te weigeren; eveneens zijn zij gerechtigd op te treden bij verstoring van de openbare orde. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden uit de kantine verwijderd.
 12. Respecteer onze vrijwilligers en het vele werk dat zij belangeloos voor de vereniging verzetten.

Spelers

 1. Voetbal is een teamsport. Zorg dus dat je er bent voor trainingen en wedstrijden; je teamgenoten rekenen op je.
 2. Zeg tijdig af bij je leider of trainer als dat een keer niet lukt.
 3. Douch na wedstrijd en training.
 4. Respecteer de regels van het voetbalspel. Wees sportief, accepteer beslissingen, gebruik geen fysiek of verbaal geweld.
 5. Toon respect voor je teamgenoten, wedstrijdleiding en tegenstander.
 6. Spreek elkaar aan op waarden en normen.
 7. Verzamel waardevolle spullen per team en geef deze in bewaring in de kluis in de bestuurskamer.

Trainers en leiders

 1. Stel je voor aan de leider/coach van de tegenstander. Meld je als leider bij uitwedstrijden bij bestuur en/of wedstrijdcoördinatie en scheidsrechter.
 2. Zorg voor een sportief verloop van de wedstrijd, in en buiten het veld. Treed op bij misdragingen.
 3. Accepteer beslissingen van de wedstrijdleiding.
 4. Spreek spelers en ouders aan op waarden en normen.
 5. Zie erop toe dat na trainingen en wedstrijden de velden opgeruimd zijn en dat materiaal wordt onderhouden en op de juiste plaats wordt opgeborgen.
 6. Wees zuinig op het milieu.
 7. Zorg ervoor dat kleedlokalen schoon worden achtergelaten.

Ouders/verzorgers

 1. Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is. Meld afwezigheid tijdig.
 2. U bent van harte welkom! Wees betrokken bij uw kind(eren).
 3. Voetbal is vooral plezier. Stimuleer kinderen in positieve zin. Let daarbij op uw taalgebruik.
 4. Accepteer de beslissingen van de (assistent)-scheidsrechter, trainer/leider, vrijwilligers en bestuur.
 5. Lever periodiek een bijdrage aan het vervoer naar uitwedstrijden of ander vrijwilligerswerk (kantinedienst bijvoorbeeld).
 6. Stimuleer uw kinderen ook tot deelname aan andere activiteiten binnen de vereniging.
 7. Respecteer elkaar en elkaars meningen.
 8. Stimuleer sportief gedrag en goede omgangsvormen.
 9. Pesten wordt niet getolereerd.