Met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  d.d. 25 mei 2018, legt Voetbalvereniging Spui gegevens van leden vast voor de uitvoering van het lidmaatschap. Dit betreft alleen noodzakelijke persoonsgegevens: voor- en achternaam, woonplaats en adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mailadres, lidmaatschapsnummer en (voor spelende leden) (portret)foto.

De vereniging gebruikt deze gegevens enkel voor informatie over clubactiviteiten, wedstrijdadministratie en inning van contributies. Leden geven hiervoor bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming. Persoonsgegevens worden opgenomen in een ledenlijst, die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde leden van het (jeugd)bestuur, in het bijzonder administrateur, secretaris en penningmeester. Delen van de ledenlijst zijn per team beschikbaar voor elftalleiders en trainers.

De persoonsgegevens zijn beschermd met gebruikersnamen en wachtwoorden opgeslagen in de (stand-alone) computer/laptop van de administrateur, alsmede in Dropbox. Behoudens aan voetbalbond KNVB (Sportlink) stelt VV Spui deze gegevens nimmer ter beschikking aan derden, zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen. Persoonsgegevens worden op geen enkele manier gepubliceerd en/of openbaar gemaakt. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens verwijderd, uiterlijk binnen zes maanden.

Een lijst met geautoriseerde personen die namens de vereniging (via gebruikersnamen en wachtwoorden) toegang hebben tot Sportlink voor administratieve verwerking van wedstrijd- en competitiegegevens is ter inzage beschikbaar bij het bestuur. De vereniging gaat er vanuit dat de KNVB voor Sportlink verwerkerovereenkomsten (zie artikel 9 in voorwaarden Sportlink) heeft afgesloten.

Van leveranciers en sponsors worden slechts de noodzakelijke gegevens opgeslagen. Deze gegevens betreffen bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, contactperso(o)n(en) en (bank)rekeningnummer. De vereniging stelt deze gegevens niet beschikbaar aan derden, noch worden op enige manier openbaar gemaakt.

Van een eventueel datalek wordt onverwijld melding gemaakt aan bevoegde instanties.
Leden kunnen hun gegevens zoals vermeld op de ledenlijst te allen tijde inzien en in geval van bezwaar en/of onjuistheden wijzigen.

Lees verder het beleidsplan van de vereniging Omgaan met Privacy